Studieperiod

Visa kurserna och tenterna
5745-1 Gränsöverskridande affärer – Företag och marknadsföring, utmaningar och möjligheter, 5 sp 
Kod 5745-1  Giltighet 01.01.1950 -
Namn Gränsöverskridande affärer – Företag och marknadsföring, utmaningar och möjligheter  Förkortning Kvarken 1,Vasa 
Omfattning5 sp  Föråldringstid 10 år
TypSpråkstudier Läroämne799 Övriga studier i ekonomiska vetenskaper 
SlagStudieperiod  Timantal  
Studierätt   BedömningStandardskala 
Rekom. prestationstid 
   
Ansvarig enhet Språk: Finska, Vasa 

Examinator
Namn
Björk, Peter 

Beskrivning
Kursbeskrivning 

Konkurrenskraft bygger på kvalitet, framåtanda och nytänkande. Storföretagen driver sina egna innovationsprocesser och skapar nya affärslandskap för sig själva och för andra att verka i. Små företag med begränsade resurser har samma utmaningar som de stora aktörerna men är tvingade att söka andra typer av lösningar. I denna del av kursen diskuteras innovationer, klustertänkande och marknadsföring i små företag.

Innovationer har idag blivit en allt viktigare konkurrensdimension med kontinuerlig utveckling som ledord. Innovationsprocesser kan ta sig olika utformning och praktiseras på olika sätt. Mycket nytt har skapats i slutna laboratorier, men med tanke på betydelsen av samverkan olika aktörer emellan sätts idag allt mera resurser på öppna innovationsprocesser. På kursen behandlas olika typer av innovationsprocesser och deras för- och nackdelar diskuteras.

Företagskluster, geografiska område med samverkande företag inom en specifik bransch, sägs stimulera innovationer och öka tillgången till spetskompetens. Kluster skapas, utvecklas och avvecklas av och med människor. Genom historien och med fokus på företagsutveckling har aktörer från olika områden samverkat. Idag talar vi om en samverkanstruktur som består av fyra kunskapsområden (Quadruple Helix), företag, universitet, myndigheter och icke myndighetsutövande organisationer. Parallellt, inom vissa områden, ser vi också framväxten av alternativa system som bygger på tanken om cirkulära kretslopp och korta leveranskedjor.

På kursen behandlas två övergripande begrepp, företagskluster och cirkulärekonomi. Begreppen definieras via deras karakteristika och mekanismer för deras uppkomst och fortlevnad diskuteras. Små och medelstora företag, liksom de stora aktörerna, fokuserar på kvalitet, relationer, hållbarhet försäljning och branding, men man gör det på lite andra sätt. På kursen lyfts marknadsföring i små företag upp med utgångs punkt i småföretagarens vardag.

 
Lärandemål 

Du har en bred förståelse för hur gränsöverskridande handel fungerar, dess möjligheter och utmaningar, och hur företag kan samverka för starkare konkurrenskraft.

 
Efter avlagd kurs kan du 
  • identifiera marknadsföringsmöjligheter och strukturer för innovationsutveckling i samarbetsnätverk och företagskluster
  • identifiera drivkrafter som formar näringslivet i Kvarkenregionen
  • utarbeta redskap och instrument för analys av gränsöverskridande näringsverksamhet
  • färdigställa strategidokument för affärsutveckling
 
Kurskategori 

Kurs med blandade lärmiljöer

 
Förkunskaper 

Studerande vid Hanken: Minst 30 sp avlagda i ekonomiska vetenskaper eller språk.

Studerande vid Umeå universitet: Grundläggande behörighet för universitetsstudier, samt minst 30 hp i ämnen inom samhällsvetenskap, humaniora, ekonomi eller motsvarande.

JOO-studerande: Minst 30 sp i ämnen inom samhällsvetenskap, humaniora, ekonomi eller motsvarande.

 
Studerandes totala arbetsmängd 

134 timmar fördelat på
Schemalagt arbete: 16 timmar
Icke-schemalagt arbete: 118 timmar

 
Undervisningsformer 

Flerformsundervisning, kurs med blandade lärmiljöer på olika kampus, närträffar i Umeå och Vasa, föreläsningar, digitala studiehelheter, självstudier, tandem-studier mellan studerande i Umeå och Vasa, praktiskt och teoretiskt slutarbete.

 
Litteratur och undervisningsmaterial 

Enligt examinatorns anvisningar, presenteras i början av kursen. Max. 200 sidor.

 
Examination och bedömning 

Aktivt deltagande i närträffarna
Slutförda distansarbeten.

Kursen bedöms enbart med godkänd / underkänd (samarbete mellan två högskolor).

 
Målgrupp 

Endast examensstuderande vid Hanken eller Umeå universitet, samt JOO-studerande.

 
Rekommenderad tidpunkt 

Under det andra studieåret inom kandidatexamen eller under magisterstudierna.

 
Deltagarantal och begränsningssätt 

Max 15 studerande från Hanken i anmälningsordning pga samarbete mellan två högskolor och extern finansiering.

 
Fristående studier (Öppna universitetet, JOO och samarbeten) 

Kvot för JOO-studerande: 5

 
Ytterligare information 

Kursanmälan till kursen på 15 sp (kurskod 5745), inte till delprestationerna.

 


Pågående och kommande undervisning (anmälan kräver inloggning och giltig studierätt)
Ingen undervisning

Kommande tenter
Inga tenter