Study module

Show courses or exams
2629 Research Seminar in Economics, 12 cr 
Code 2629  Validity 01.01.1950 -
Name Research Seminar in Economics  Abbreviation Semi Econom 
Credits12 cr  Date of expiry 10 years
TypeAdvanced studies Subject260 Economics 
KindCourse  Hours  
Study right   GradingStandard Scale 
Recommended time 
   
Organisation Economics, Helsinki 

Description
Course Description 

Kursens syfte är att stöda skrivandet av magisteravhandling i huvudämnet. Under kursen får du individuell handledning för att utarbeta din avhandling och presenterar ditt forskningsprojekt muntligt och skriftligt i studerandegrupp där du får tilläggshandledning och kommenterar andras projekt.

 
Learning Goal 

Du har kunskaper och färdigheter att självständigt planera, genomföra, och presentera ett forskningsprojekt som resulterar i ett akademiskt slutarbete i ditt huvudämne.

 
After completing the course, you will be able to 
  • skilja ett vetenskapligt arbete från en utredning
  • forma ett lämpligt forskningsproblem och –syfte
  • skapa en teoretisk referensram
  • planera och genomföra en vetenskaplig (empirisk) studie
  • analysera och presentera empiriska data
  • dra konklusioner från data
  • kritiskt analysera kvaliteten på vetenskapliga arbeten
  • muntligt och skriftligt presentera dina vetenskapliga arbeten och argumentera för dina åsikter
  • diskutera och ge konstruktiv återkoppling på andras arbeten
 
Pre-requisites 

Avklarade 28 sp (inkl. kandidatavhandling) på ämnesstudienivå i nationalekonomi

 
Total Student Workload 

320 timmar fördelat på       
schemalagd undervisning:     30 h 
icke-schemalagt arbete:      290 h

 
Instruction 

Föreläsningar
Handledda övningar
Seminarier eller muntliga presentationer
Grupparbete utanför lektionstid
Självstudier utanför lektionstid

 
Additional Information 

Läs informationen om magisteravhandling på webben (processen, inlämning, tidtabell mm).

 


Courses now and in the future (registration requires login and a valid study right)
no courses

Future exams
no exams