Studieperiod

Visa kurserna och tenterna
5745-2 Gränsöverskridande perspektiv på planering och utvecklingsarbete, 5 sp 
Kod 5745-2  Giltighet 01.01.1950 -
Namn Gränsöverskridande perspektiv på planering och utvecklingsarbete  Förkortning Kvarken 2,Vasa 
Omfattning5 sp  Föråldringstid 10 år
TypSpråkstudier Läroämne799 Övriga studier i ekonomiska vetenskaper 
SlagStudieperiod  Timantal  
Studierätt   BedömningStandardskala 
Rekom. prestationstid 
   
Ansvarig enhet Språk: Finska, Vasa 

Examinator
Namn
Björk, Peter 

Beskrivning
Kursbeskrivning 

Kursen behandlar förutsättningar för gränsöverskridande samhällsplanering och utvecklingsarbete i ett nordiskt perspektiv. Samhällsplanering sker i de nordiska länderna i huvudsak utifrån ett inomnationellt synsätt, samt respektive lands regelverk och planeringssystem. Planeringen bedrivs på olika nivåer; nationellt, regionalt och lokalt, även om den övernationella nivån, särskilt EU, kommit att få ökad betydelse. EU uppmuntrar till ökade samarbeten över nationsgränserna inom många områden, i synnerhet när det gäller att skapa regional utveckling, t ex Interreg, men även mer allmänt bidra till erfarenhetsutbyte.

Kursen introducerar centrala begrepp och teorier inom kulturgeografi och samhällsplanering, med fokus på det som är av relevans för gränser och gränsöverskridande samarbeten för planering och regional utveckling. Jämförelser görs mellan olika planeringssystem, med tyngdpunkt på skillnader mellan Finland, Sverige och Norge. Den internationella nivån, särskilt EU, och dess betydelse för planering, gränsöverskridande samarbeten och regionala utveckling behandlas.

Under kursen belyses såväl möjligheter som utmaningar med att arbeta gränsöverskridande. Några exempel på relevanta gränsöverskridande samarbeten utgörs av Kvarkenrådet, E12-alliansen, Interreg Botnia-Atlantica, Northern Sparsely Populated Areas (NSPA), Barents, Torneå-Haparanda, men även från andra håll, t ex Öresundsregionen.

 
Lärandemål 

Du är förtrogen med de regelverk och planeringssystem som styr samhällsplaneringen i Norden, speciellt när det gäller Kvarkenregionen. Du har förutsättningar för olika former av samarbete i Kvarkenregionen.

 
Efter avlagd kurs kan du 
  • använda centrala begrepp och teorier kopplade till gränsöverskridande planering och utvecklingsarbete
  • urskilja olika former av gränsöverskridande samarbeten ur ett flernivåperspektiv
  • tillämpa relevanta begrepp och teorier på ett konkret gränsöverskridande samarbetsprojekt eller -organisation
  • författa skriftliga rapporter (PM) och presentera dem muntligt i enlighet med givna instruktioner och tidsramar
  • analysera och diskutera hur skillnader i planeringssystem påverkar möjligheterna att genomföra samarbeten över nationsgränser inom områdena samhällsplanering och regional utveckling
 
Kurskategori 

Kurs med blandade lärmiljöer

 
Internationalisering 

Kursen är ett samarbete mellan två länder, mellan Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten institutionen för geografi och ekonomi, kulturgeografi och Hanken Svenska handelshögskolan i Vasa, institutionen för marknadsföring och Hankens Center för språk och affärskommunikation.  Nord Universitetet i Norge (Steinkjer) deltar också i kursens förverkligande via professorn (Olof Stjernström) inom Faculty of Social Sciences/Geography, som föreläser på kursen.

 

Detta är en COIL-kurs.

 
Förkunskaper 

Studerande vid Hanken: Minst 30 sp avlagda i ekonomiska vetenskaper eller språk.

Studerande vid Umeå universitet: Grundläggande behörighet för universitetsstudier, samt minst 30 hp i ämnen inom samhällsvetenskap, humaniora, ekonomi eller motsvarande.

JOO-studerande: Minst 30 sp i ämnen inom samhällsvetenskap, humaniora, ekonomi eller motsvarande.

 
Näringslivssamarbete 

Kursen har ett aktivt samarbete med följande: Kvarkenrådet, Teknologiecentret Merinova och städerna Vasa och Umeå.

 
Studerandes totala arbetsmängd 

134 timmar fördelat på
Schemalagt arbete: 16 timmar
Icke-schemalagt arbete: 118 timmar

 
Undervisningsformer 

Kursen består av litteraturstudier, föreläsningar och seminarier. Seminarierna är examinerande och därmed obligatoriska utbildningsmoment. Delar av undervisningen kan komma att ges på engelska.

 
Litteratur och undervisningsmaterial 

Enligt examinatorns anvisningar, presenteras i början av kursen.

 
Examination och bedömning 

Aktivt deltagande i närträffarna
Slutförda distansarbeten som förbereds och redovisas skriftligt (PM) och muntligt vid seminarier under träffarna

Kursen bedöms enbart med godkänd / underkänd (samarbete mellan två högskolor).

 
Målgrupp 

Endast examensstuderande vid Hanken eller Umeå universitet, samt JOO-studerande.

 
Rekommenderad tidpunkt 

Under det andra studieåret inom kandidatexamen eller under magisterstudierna.

 
Deltagarantal och begränsningssätt 

Max 15 studerande från Hanken i anmälningsordning pga samarbete mellan två högskolor och extern finansiering.

 
Fristående studier (Öppna universitetet, JOO och samarbeten) 

Kvot för JOO-studerande: 5

 
Ytterligare information 

Kursanmälan till kursen på 15 sp (kurskod 5745), inte till delprestationerna.

 


Pågående och kommande undervisning (anmälan kräver inloggning och giltig studierätt)
Ingen undervisning

Kommande tenter
Inga tenter