Studieperiod

Visa kurserna och tenterna
5745-3 Kommunikation inom organisationer i Kvarkenregionen, 5 sp 
Kod 5745-3  Giltighet 01.01.1950 -
Namn Kommunikation inom organisationer i Kvarkenregionen  Förkortning Kvarken 3,Vasa 
Omfattning5 sp  Föråldringstid 10 år
TypSpråkstudier Läroämne799 Övriga studier i ekonomiska vetenskaper 
SlagStudieperiod  Timantal  
Studierätt   BedömningStandardskala 
Rekom. prestationstid 
   
Ansvarig enhet Språk: Finska, Vasa 

Examinator
Namn
Nilsson-Väre, Marit 

Beskrivning
Kursbeskrivning 

Kursen ger deltagarna fördjupade insikter i den interna och externa kommunikationen i företag och organisationer i Kvarkenregionen och i de kommunikationsmönster som uppstår till följd av gränsöverskridande verksamhet. Kursen behandlar kulturella, språkliga och samhälleliga skillnader och likheter mellan Finland och Sverige och hur dessa påverkar samarbetet och affärsverksamheten. Kursen är ett samarbete mellan centret för språk och affärskommunikation och institutionen för marknadsföring vid Hanken och Umeå universitet. 

 
Lärandemål 

Du har insikter i likheter och skillnader mellan det finska och det svenska samhället och i språkanvändningen och kulturen i företag verksamma i Kvarkenregionen. Du är medveten om mekanismer som påverkar kommunikationen i regioner med kulturell mångfald och tätt samarbete över landsgränser.

 
Efter avlagd kurs kan du 
  • belysa skillnaderna mellan det finska och det svenska samhället samt kulturella skillnader och likheter mellan Finland och Sverige
  • analysera hur faktorer såsom mentalitet, kultur, historia, traditioner, regelverk och samhällets uppbyggnad styr och påverkar den interna och den externa kommunikationen i företag och organisationer i Finland och i Sverige
  • diskutera möteskulturen i Sverige och i Finland och hur gränsöverskridande verksamhet och den flerspråkiga verksamhetsmiljön tar sig uttryck i möten.
  • urskilja hur företag och organisationer kommunicerar sitt budskap och sitt varumärke i Finland och i Sverige och tolka skillnader och likheter i marknadsföringskommunikationen i relation till avsändarens och mottagarens språkliga och kulturella bakgrund och värderingar.
 
Kurskategori 

Kurs med blandade lärmiljöer

 
Internationalisering 

Kursen är ett samarbete mellan två länder, mellan Umeå universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten institutionen för geografi och ekonomi, kulturgeografi och Hanken Svenska handelshögskolan i Vasa, institutionen för marknadsföring och Hankens Center för språk och affärskommunikation.  Nord Universitetet i Norge (Steinkjer) deltar också i kursens förverkligande via professorn (Olof Stjernström) inom Faculty of Social Sciences/Geography,  som föreläser på kursen.

Detta är en COIL-kurs. 

 
Förkunskaper 

Studerande vid Hanken: Minst 30 sp avlagda i ekonomiska vetenskaper eller språk.

Studerande vid Umeå universitet: Grundläggande behörighet för universitetsstudier, samt minst 30 hp i ämnen inom samhällsvetenskap, humaniora, ekonomi eller motsvarande.

JOO-studerande: Minst 30 sp i ämnen inom samhällsvetenskap, humaniora, ekonomi eller motsvarande.

 
Näringslivssamarbete 

Kursen har ett aktivt samarbete med följande: Kvarkenrådet, Teknologiecentret Merinova och städerna Vasa och Umeå.

 
Studerandes totala arbetsmängd 

134 timmar fördelat på
Schemalagt arbete: 20-25 timmar
Icke-schemalagt arbete: 109-114 timmar

 
Undervisningsformer 

Flerformsundervisning, kurs med blandade lärmiljöer på olika kampus, närträffar i Umeå och Vasa, föreläsningar, digitala studiehelheter, självstudier, tandem-studier mellan studerande i Umeå och Vasa, praktiskt och teoretiskt slutarbete.

 
Litteratur och undervisningsmaterial 

Enligt examinatorns anvisningar, presenteras i början av kursen.

 
Examination och bedömning 

Aktivt deltagande i närträffarna
Slutförda distansarbeten 

Kursen bedöms enbart med godkänd / underkänd (samarbete mellan två högskolor).

 
Målgrupp 

Endast examensstuderande vid Hanken eller Umeå universitet, samt JOO-studerande.

 
Rekommenderad tidpunkt 

Under det andra studieåret inom kandidatexamen eller under magisterstudierna.

 
Deltagarantal och begränsningssätt 

Max 15 studerande från Hanken i anmälningsordning pga samarbete mellan två högskolor och extern finansiering.

 
Fristående studier (Öppna universitetet, JOO och samarbeten) 

Kvot för JOO-studerande: 5

 
Ytterligare information 

Kursanmälan till kursen på 15 sp (kurskod 5745), inte till delprestationerna.

 


Pågående och kommande undervisning (anmälan kräver inloggning och giltig studierätt)
Ingen undervisning

Kommande tenter
Inga tenter